Σχετικά με το MULTIPLIERS

Οι στόχοι μας

  • Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία μέσω της διερεύνησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων αξιοποιώντας επιστημονικά ευρήματα που είναι σημαντικά για την καθημερινή μας ζωή.
  • Η εμπλοκή των μαθητών σε επιστημονικές πρακτικές όπως η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και η προώθηση της αυθεντικής μάθησης.
  • Η καλλιέργεια των αναλυτικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης ώστε να μπορούν οι μαθητές να δράσουν ως ‘πολλαπλασιαστές της γνώσης’.
  • Η εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγηση των πολύπλευρων πτυχών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω της αλληλεπίδρασής τους με διάφορους εμπειρογνώμονες.
  • Η ενεργός εμπλοκή της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας στο πρόγραμμα με την παιδαγωγική προσέγγιση της ‘Ανοικτής Εκπαίδευσης’.
  • Η δημιουργία των Άνοικτών Κοινοτήτων Επιστήμης’ (OSCs) με τη συμμετοχή διάφορων κοινωνικών φορέων στη μαθησιακή διαδικασία εφαρμόζοντας τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.
  • Η ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση της παιδαγωγικής προσέγγισης της ‘Ανοικτής Εκπαίδευσης’ προωθώντας κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις πολιτικής στους εκπαιδευτικούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής (βλέπε ‘Λευκό Βιβλίο MULTIPLIERS’).

To MULTIPLIERS είναι μέλος του δικτύου ‘Open Schooling Together’, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας ‘Οριζοντας 2020’ και προωθούν την παιδαγωγική προσέγγιση της ‘Ανοικτής Εκπαίδευσης’. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

Multipliers Anti microbial resistance